Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: zhou_wenjun@alic.com

Tel: 086-551-62299675

Fax: 086-551-62826319

Mobile:

Zip Code: 230088